Toimintaa linjaavat teemat

 

Vuoden 2018 teemat

1. Sähköurakoitsijan asema rakentamisessa, sopimus- ja työmaakäytännöt

Sähkötekniikan ja talotekniikan osuus ja merkitys rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Tämä ei näy rakentamisen prosessissa eikä sopimuskäytännöissä, vaan on siirrytty enenevässä määrin kokonaisurakoihin aiempien pääurakoitsija–sivu-urakoitsija-mallien sijaan.

STUL jatkaa työtä – mahdollisuuksien mukaan yhdessä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n kanssa – sähköurakoitsijan ja tilaajan kannalta järkevien urakkamuotojen ja sopimusehtojen käytön lisäämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada talotekniset urakoitsijat vaativissa kohteissa tasavertaisiksi päätoteuttajiksi rakennusurakoitsijan rinnalle. Käytännön vaikutettavia asioita ovat mm. julkisten hankintojen laadulliset kriteerit ja urakoitsijoilta vaadittavat toiminta- ja laatujärjestelmät.

Uusissa kumppanuuspohjaisissa urakkamuodoissa laaja sähköistysosaaminen ja -yhteistyö korostuvat. Sähkösuunnittelijat NSS ry:n kanssa selvitetään, miten sähköurakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden yhteistyöllä voitaisiin päästä molempien alojen ja asiakkaan kannalta optimaaliseen lopputulokseen.

2. Toisen asteen koulutusreformin seuranta ja sen käytännön toteutukseen vaikuttaminen

Koko toisen asteen ammatillinen koulutus on Suomessa uudistumassa. Aiemmin erilliset nuorisokoulutus ja aikuiskoulutus yhdistetään yhden lainsäädännön alle. Samalla aiempaa selkeästi suurempi osa oppimisesta siirretään työmailla tapahtuvaksi.
STUL lanseeraa opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien käyttöön TOPPI-työssäoppimisjärjestelmän. Järjestelmässä tutkinnon perusteissa määritetyt osaamistavoitteet on avattu konkreettisiksi työtehtäviksi, joiden suorittamista eri osapuolet seuraavat kehitetyn sovelluksen avulla.

STUL aktivoi alueosastojen yhteistyötä oppilaitosten kanssa työssäoppimispaikkojen järjestämiseksi mahdollisimman kattavasti opiskelijoille.

3. Digitaalinen hankintaprosessi

Koko rakentamisen, myös sähköistyksen, hankintaprosessin digitalisoituminen on kiihtymässä. STUL:n on yhteistyössä tytär- ja osakkuusyhtiöidensä ja alan muiden toimijoiden – STK ry, Sähkötieto ry, NSS ry, Rakennustieto Oy jne. – vaikutettava siihen, että kehitys on jäsenistön kannalta oikeansuuntaista ja että jäsenistöllä on riittävä osaaminen uusien palvelujen ja toimintatapojen käyttöön ottoon. Yksittäisiä seurattavia asioita ovat esim.
- Tuotemallinnus eli BIM
- Tuotteiden vastaavuusmäärittelyt ETIM-tuotetietoympäristössä
- Tarjouskyselyiden määräluettelot
- Sähköinen allekirjoitus
- Alan avoimet tietoväylä- ja rajapintaratkaisut