Lausunnot ja kirjelmät

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n asiantuntijat saavat lausunto- ja kommenttipyyntöjä useilta eri tahoilta. Lausuntoja annetaan myös yhdessä jäsenjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa.Lausunnon saaja Lausunnon aihe
2019  
   
Ympäristöministeriö EcoDesign muutostilanne
   
Rakennustieto RT-ohjekorttiehdotukset: Elinkaarihankkeen puitesopimusmalli ja elinkaarihankkeen sopimusmalli
   
Rakennustieto RT Ohjekirja_PPP-mallin yleiskuvaus ja PPP-palvelusopimusrunko
   
Sosiaali- ja terveysministeriö STM/473/2019, Rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten uudistaminen
 
 2018  
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Lausunto älyverkkotyöryhmän loppuraportista ja ehdotuksista
   
 2017  
   
 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta
   
 Aalto Yliopisto Energia- ja LVI-tekniikan opetusresurssit Aalto Yliopistossa
   
 Eduskunnan sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
   
 Europarlamentti / Miapetra Kumpula-Natri Kommentteja mietintöluonnoksesta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU muuttamisesta (COM (2016)0765-C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
   
 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
2016  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö 

Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö 

Lausunto luonnoksesta Ympäristöministeriön asetukseksi ja luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi

Eduskunnan talousvaliokunta

HE 116/2016 vp sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus

Ammatillinen toisen asteen koulutus ja työssäoppiminen sähköalalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus 

Sähköalan ammatilliset oppilaitokset, niiden opiskelijat ja opiskelijoiden huoltajat

Työelämätaidot tutuiksi sähköalan ammatillisille opiskelijoille

Työelämätaitojen huoneentaulut

Opiskelijakirje

Kirje opiskelijan vanhemmille

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sähköalan yhteislausunto liittyen Ympäristöministeriön lainsäädäntöluonnoksiin YM5/600/2016
Liite 1: Maankäyttö – ja rakennuslain muutosehdotukset
Liite 2: Lausunto energiakertoimista
Liite 3: Lausunto rakentamisen energiatehokkuusohjauksesta
Liite 4: Lausunto kysyntäjoustosta ja tehoista
Liite 5: Kommentit ympäristöministeriön asetusluonnoksiin uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä rakennuksen energiatehokkuudesta–automaationäkökulma
Liite 6: Lausunto valaistuksesta osana energiatehokasta rakentamista ja sisäympäristöä
Liite 7: Raportti: VTT-S-04488-15 Rakennusautomaatio rakentamisen sääntelyssä

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista
   
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lausunto luonnoksesta rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
 2015  
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM  2. asteen oppilaitosryhmän lausunto sähköturvallisuuslaista 
   
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM  AMK oppilaitosryhmän lausunto sähköturvallisuuslaista
   
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ  Lausunto luonnoksiin rakennuksen energiatodistus ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmä -lakien muuttamisesta
   
ENERGIAVIRASTO Kommentti RES-kouluttajien hyväksymiseen liittyvästä ohjeesta ja hyväksymishakemuslomakkeesta

 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Kannanotto rakentamismääräysten uusiutuvien omavaraisenergioiden ja ostoenergian taserajaan

 

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

 

 
2014

 

VIESTINTÄVIRASTO Lausunto sisäverkkomääräyksen 65 muuttamisesta

 

SUOMEN LVI-LIITTO Kannanotto rakentamismääräyskokoelman osan D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto uusimiseen

 

EDUSKUNTA / HALLINTOVALIOKUNTA Lausunto lakiesitykseen yksityisistä turvallisuuspalveluista (HE 22/2014 vp)

 

OPETUSHALLITUS Lausunto tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon perusteet -luonnokseen
 
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Lausunto laajakaistadirektiivin arviointimuistiosta
 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lausunto uusiutuvan energian asentajista
 
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
Kommentit selvitykseen sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä
 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lausunto Rakentamismääräyskokoelman osan D3 muuttamisesta
 
OPETUSHALLITUS Lausunto talotekniikan perustutkinnon perusteista

 

Vuonna 2013 ja sitä ennen annetut lausunnot (pdf, 2,4 Mt)