Kilpailuoikeudelliset ohjeet

STUL ry:n hallitukselle, asiantuntijaryhmille ja alueosastoille

1. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n (jäljempänä STUL ry) toiminnassa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä.

2. Edunvalvontatoiminta on sallittua, mutta toiminnassa ei saa käsitellä kilpailijoiden välisiä suhteita.

3. Kokouksissa ei käsitellä asioita, joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan hinta- ja markkinakäyttäytymiseen. Yritysten luottamuksellisten tietojen vaihtaminen ja luovuttaminen on kielletty.

4. Kokousten esityslistasta tulee käydä ilmi käsiteltävät asiat.

5.  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi ja siinä pitäydytään koko kokouksen ajan.

6. Kokouksissa ei keskustella kilpailuoikeuden periaatteissa ja säännöksissä kielletyistä aiheista. Kiellettyjen aiheiden keskustelu on keskeytettävä.

7. Kilpailulain 5 §:n nojalla kiellettyjä ovat erityisesti sopimukset, päätökset ja menettelytavat:
- joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
- joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
- joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
- joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai
- joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Tähän ohjeeseen kirjatut periaatteet on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi STUL ry:n toimintaan. Kilpailulainsäädännön soveltaminen ei ole yksiselitteistä, epäselvissä kysymyksissä oikean soveltamislinjan löytäminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

STUL ry:n hallitus käsittelee ohjeen kerran vuodessa.

Tämä ohje on hyväksytty STUL ry:n hallituksessa 4.9.2013