Lokakuu 2018

29.10.2018

Rakentamisen suhdanne muuttumassa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen kehitykseen on heikentynyt keväästä. Molempien vastaajaryhmien odotukset uudisrakennustuotannon osalta ovat heikentyneet, vain korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan.

Vastauksissa näkyy rakentamisalan suhdannetilanteen muuttuminen. Kuluva vuosi näyttää vielä hyvältä työkannan ja yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta. Tarjouskyselyiden määrän kehitys puolestaan ennakoi korkeasuhdanteen käännettä. Selvä enemmistö vastaajista sekä maantieteellisen jaon että liikevaihtoperusteisen luokituksen perusteella arvioivat kokonaistuotannon pysyvän nykyisellä tasolla tulevan puolivuotiskauden aikana, mutta tuotannon vähenemistä ennakoivia vastaajia on selvästi enemmän kuin kasvua odottavia ja siten näiden suhdetta mittaava saldoluku on negatiivinen ensimmäisen kerran sitten syksyn 2015.

Kasvuodotuksia edelleen korjausrakentamisessa, suurin lasku odotuksissa asuntotuotannon osalta

Merkittävin muutos odotuksissa on asuntotuotannon osalta. Kun keväällä vielä kolme vastaajaa kymmenestä odotti asuntotuotannon kasvavan, niin tulevan puolivuotiskauden aikana neljä kymmenestä uskoo tuotannon vähenevän ja vain 10 prosenttia uskoo kasvuun. Muilla uudisrakentamisen osa-alueilla muutos odotuksissa on saman suuntainen, mutta maltillisempi. Suunnittelijoilla on saldoluvuilla mitattuna edelleen kasvuodotuksia teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen osalta. Korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan, joskin kasvun odotetaan hidastuvan. Kasvuun uskoo 29 prosenttia vastaajista ja 61 prosenttia uskoo tuotannon tason pysyvän ennallaan.

Tarjouskyselyt ovat vähentyneet mutta työkannat ovat kasvaneet

Myös tarjouskyselyjen tilanne heijastaa suhdannenäkymien muutosta, sillä ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen laskua raportoineita vastaajia on enemmän kuin on kasvua raportoineita.

Työkannat ovat kasvaneet molemmilla vastaajaryhmillä. 30 prosenttia vastaajista kertoo työkannan kasvaneen ja 52 prosenttia pysyneen samalla tasolla kuin puoli vuotta aikaisemmin. Työkannan mediaani on pysynyt kyselystä toiseen 4 kuukaudessa.

Alalla vallitseva tiukka kilpailutilanne näkyy töiden hinnoittelussa. Kustannustason noususta huolimatta kolme vastaajaa neljästä kertoo hintojen pysyneen ennallaan edellisen puoli vuotta ja uskoo kehityksen jatkuvan samana myös tulevan puolivuotiskauden ajan.

Henkilöstössä pientä lisäystarvetta

Vastausten mukaan henkilöstössä on hienoista muutostarvetta tulevan puolen vuoden aikana. Kaikki vastaajat työllistävät tällä hetkellä 3818 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä 3898 henkilöä eli lisäystä on 80 henkilöä. Suhteessa henkilöstömäärään, lisäystarvetta on erityisesti suunnittelijoilla, jotka uskovat työllistävänsä 42 henkilöä nykyistä enemmän.

Usko yritystoiminnan tuloksellisuuteen edelleen hyvällä tasolla

Tulostason kehityksen odotukset ovat pysyneet viime kevään tasolla. 30 prosenttia vastaajista olettaa yritystoiminnan tuloksellisuuden kuluvana vuonna paremmaksi ja 54 prosenttia samaksi kuin edellisenä vuonna. Suunnittelijoiden odotukset ovat jonkin verran urakoitsijoiden odotuksia positiivisemmat.

Graafiset kuvaajat

Eri rakennustyyppien tuotantomuutokset tulevana puolivuotiskautena

Arvio yritystoiminnan tuloksellisuudesta kuluvan vuoden osalta verrattuna edelliseen vuoteen

Tarjouskyselyjen määrä nyt verrattuna tarjouskyselyjen määrään 3 kuukautta sitten

Rakennustuotanto kokonaisuudessaan tulevana puolivuotiskautena

Yrityksen työkanta verrattuna työkantaan puoli vuotta sitten


Kysely lähetettiin maaliskuussa STULin ja NSS:n jäsenrekisteristä 1639 :lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 227 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 206 ja sähkösuunnittelijoita 21. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 13 ja sähkösuunnittelijoiden osalta 26. Kyselyn kokonaisvastausprosentiksi tuli 14.

Kommentteja kentältä:

- Hintakilpailu on kireää, vaikka monilla on täystyöllisyys
- Etelä-Savo on hyytymässä, vaikka muu Suomi vielä kasvaa
- Pohjois-Suomen älytön hinnoittelu jatkuu rakentamisen vilkkaudesta huolimatta.
- Suhdanteen huippu oli keväällä. Yksin yrittäjänä voin sanoa työn määrästä että 2 vuotta olen juossut työmaalta toiselle. Tarjonta on niin valtavaa ettei tarvitse mainostaa ollenkaan!
- Kasvua ollut tämä vuosi ja töiden kyselyjä paljon.
- Omakotitalorakentaminen on vähentynyt huomattavasti.. maaseudulla..
- Kaikille mukavaa syksyä
- Töitä saisi tehdä mutta maksaminen tuntuu olevan enenevässä määrin yksityispuolella hidasta ja saa kysellä perään. Sukupolvi vaihtunut huonompaan suuntaan.
- OK.
- Kokeneista suunnittelijoista edelleen pulaa
- "Projektien hintakilpailu ollut kova eli ei tartu töitä enää kohtuullisella katteella.. Jotkut ottavat keikkoja nahkoineen... tarjouskyselyt projekteista on nyt hieman vilkastunut ja tarjouksia on tehty mutta projektien käynnistyminen on hidasta... työmaat ei lähde käyntiin, jotain miettivät tilaajan puolelta..??"
- En toimi juuri ollenkaan urakkakohteissa kuin satunnaisesti, työt ovat ns. keikkatöitä ja pienehköjä remonttikohteita. En ole oikein perillä suhdanteista vaan näin on menty jo viimeiset lähes kahdeksantoista vuotta. Tiedossa oleva tilauskantani eteenpäin on aina hyvin lyhyt, välillä nollassa. Osallistumisellani tällaiseen kyselyyn ei varmaankaan ole merkitystä Kysymysten kohta 2 ).
- Terveydellisistä syistä yhtiö painottaa tulevaisuudessa Valvontatöihin
- "PK-yritysten irtisanomissuojan muutos hallituksen esityksen mukaan ei edistä toimintaamme, päinvastoin!
- Olisi parempi että uusille yrityksille, yrittäjille ja nykyisille yrittäjille paremmin informoitaisiin ja koulutettaisiin nykyisen lain suomat mahdollisuudet irtisanomisiin jos tälläinen tarpeen, kansantalous ja investoinnit säästyisivät ja työpaikat lisääntyisivät! Nyt ajetaan tahallaan seinään kaikinpuolin!!!?"
- Todennäköisesti lopetan yritykseni toiminnan vuodenvaihteessa
Lisätietoja: Talousjohtaja Sami Pilkkikangas, puh. 09 547 610