Uusi aurinkosähkökäsikirja

5.4.2019

SFS-KÄSIKIRJA 607 Aurinkosähköjärjestelmät 2. painos sisältää kokoelman aurinkosähkölaitoksen aurinkosähköpaneeliston suunnitteluun, käyttöönottoon, tarkastuksiin sekä suorituskyvyn valvontaa soveltuvia standardeja.

SFS-käsikirja 607 toinen painos

SFS-käsikirjan 607 ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2015. Kaikki sen sisältämät standardit on korvattu joko uudella painoksella tai toisella julkaisulla. Sen toinen painos on täysin uudistettu. Standardit SFS 6000-7-712 ja SFS-EN 50438 eivät sisälly 2. toiseen painokseen. Ensimmäinen käsittelee erikoisasennuksia ja sen sisältöä on tarkasteltava yleisvaatimusten (SFS 6000 osat 1 - 6) kautta. Jäljempi on korvattu EU-asetusta 2016/631 tukevilla standardeilla:

· SFS-EN 50549-1:2019:en Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B

· SFS-EN 50549-2:2019:en Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B.

SFS-käsikirjan 607:2019 sisältämät standardit

Seuraavat standardit sisältyvät SFS-käsikirjan 607 toiseen painokseen:

· IEC 62548:2016:fi Aurinkosähköpaneelistot. Suunnitteluvaatimukset

· SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018 Aurinkosähköjärjestelmät. Vaatimukset dokumentaatiolle, kunnossapidolle ja testaamiselle. Osa 1: Sähköverkkoon kytketyt järjestelmät. Dokumentaatio, käyttöönottotestit ja tarkastus

· SFS-EN 61724-1:2017 Aurinkosähköjärjestelmän suorituskyky. Osa 1: Valvonta

· SFS-EN 61829:2016 Aurinkosähköpaneelisto. Laitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

· SFS-EN 50380:2017 Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset

Sähköasennukset ja generaattorin liittäminen sähköverkkoon

SFS-käsikirjan 607:2019 standardien lisäksi soveltajan tulee huomioida sähköasennuksia koskevat vaatimukset. Aurinkosähköasennuksien vaatimukset esitetään standardisarjassa SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset, joka on saatavissa kaksiosaisena SFS-käsikirjana:

· SFS-käsikirja 600-1-1:2017 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1: Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1 - 6).

· SFS-käsikirja 600-1-2:2017 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2: Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7 – 8)

Jos aurinkosähkölaitos liitetään sähkönjakeluverkkoon, on huomioitava soveltuvat säädökset ja sähköverkkoyhtiön vaatimukset generaattorin liittämiseksi jakeluverkkoon.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 040 5255040, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi