Sähkömagneettisten kenttien direktiivi voimaan

30.6.2016

Jokapäiväisessä elämässämme olemme erilaisten sähkömagneettisten kenttien vaikutuspiirissä. Osalla näistä kentistä saattaa olla terveydellisiä vaikutuksia. Uudistunut lainsäädäntö täsmentää työnantajan velvoitteita selvittää esiintyykö työpaikalla riskejä tai vaaraa aiheuttavia sähkömagneettisia kenttiä.

Lainsäädäntö työntekijän suojelemiseksi sähkömagneettisilta kentiltä

Jo työturvallisuuslain mukaan työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tämä selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on pidettävä ajan tasalla. Lisäksi työnantajan on tunnistettava ketkä voivat altistua kyseisille vaaratekijöille.

Uusittu direktiivi 2013/35/EU (nk. EMF-direktiivi) terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille julkaistiin vuonna 2013.

Edellä mainittu EMF-direktiivi on saatettu Suomessa kansallisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella 388/2016 työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta. Asetus tulee voimaan 1.7.2016, jolloin työntekijöiden suojelemiseen liittyvät toimenpiteet tulee olla työpaikoilla tehtynä.

Käytännön toimenpiteet työpaikoilla

Useimmilla työpaikoilla sähkömagneettiset kentät ovat niin heikkoja, ettei niillä ole haitallisia vaikutuksia. Joillakin toisilla työpaikoilla kentät on otettava huomioon. Työnantajien haasteena onkin niiden tilanteiden tunnistaminen, joissa erityisiä toimia tarvitaan.

Jos kaikki sähkömagneettisista kentistä työpaikalla aiheutuvat riskit ovat vähäisiä, jatkotoimia ei tarvita. Tällöin riittää kun työnantaja kirjaa tarkastaneensa työpaikan ja päätyneensä tähän lopputulokseen.

Mikäli sähkömagneettisista kentistä aiheutuvat riskit eivät ole vähäisiä tai niitä ei tunneta, työnantajan on arvioitava riskit ja tarvittaessa toteutettava asianmukaiset varotoimet työntekijöiden suojelemiseksi.

Lisätietoa aihepiiristä

Lisätietoa haluavan kannattaa tutustua Euroopan komission julkaisemaan ohjeelliseen oppaaseen hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät, osa 1: Käytännön opas. Opas on saatavilla veloituksesta em. linkin kautta internetistä.

Tekninen asiantuntija Timo Ylinen, Sähköinfo Oy