Sähköalalta näkemys rakennuslakiin ja energiakertoimiin

11.8.2016

Sähköalan järjestöt - STK, STUL, NSS ja STEK - sekä Ensto jättivät 13.5. ympäristöministeriölle alan yhteistyönä valmistellun lausunnon rakentamista koskevista lainsäädäntöluonnoksista.

Lausunnossa, johon kuului seitsemän tarkentavaa liitettä, korostettiin, että sähkö on teollisen tietoyhteiskunnan perusta ja tehtiin kehitysehdotuksia niin maankäyttö- ja rakennuslakia, sähkön energiakerrointa, lähes nollaenergiarakentamista, kysyntäjoustoa, automaatiota ja valaistusta koskeviin säädösluonnoksiin.

STK osallistui EU-komission konsultaatioon

Euroopan Unioni on todennut tarpeelliseksi tarkastella uudelleen EU-direktiiveissä käytettävää sähkön primäärienergiakerrointa (2,5). EU-komissio tarjosi kesäkuussa lyhyellä varoitusajalla European Union of Electrical Wholesalers –järjestölle (EUEW) tilaisuuden lähettää edustaja energiamuotokerrointa koskevaan ad hoc -konsultaatioon Brysseliin.

- EUEW:n jäsenenä ehdotimme edustajaksi Matti Raetta Enstosta. 17.6. pidetty konsultaatio osoittautui hyväksi tilaisuudeksi verkostoitua muiden kansainvälisten ja kotimaisten, asiasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa, sanoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

Myös eurooppalaisilta järjestöiltä yhteinen lausunto

Laskentatapojen valinta vaikuttaa oleellisesti energiamuotokertoimen arvoon, joten sähköalalla toimivat eurooppalaiset järjestöt ja yhteisöt kokivat tarpeelliseksi edellä mainitun konsultaatiotilaisuuden jälkeen koota yhteisen lausunnon sähkön primäärienergiakertoimen määrittelystä.

Yhteisessä lausunnossa otettiin kantaa siihen, että EPBD-direktiivissä (rakennusten energiatehokkuusdirektiivi) ja EED-direktiivissä (direktiivi energiatehokkuudesta) käytettävien energiakertoimien tulisi olla jäsenvaltioiden itsensä määriteltävissä. Tekstissä painotettiin myös sitä, että primäärienergiakertoimen tulisi perustua tulevaisuuden energiatuotantoskenaarioihin ja kerrointa tulisi tarkastella säännöllisin väliajoin.

Ympäristöministeriölle luovutettu lausunto STUL:n verkkopalvelussa.

Eurooppalaisten järjestöjen lausunnosta tarkemmin

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 240.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.