Rakennusteollisuus RT: Rakentamisen hiilijalanjäljen ohjauksen tiekartta ei johda väitettyihin merkittäviin päästövähennyksiin

12.9.2017

Ympäristöministeriö on teettänyt rakennusten hiilijalanjäljen säädösohjaukseen tähtäävän tiekartan. Rakennusteollisuus RT kehottaa ministeriötä malttiin ja varoittaa hätiköidyn tiekartan riskeeraavan rakentamisen laatua ja nostavan kustannuksia ilman tavoiteltuja ympäristöhyötyjä.

Rakennusteollisuus RT pitää hyvänä, että rakentamista suunnataan kohti ympäristöä vähemmän kuormittavia valintoja. Ympäristöministeriön esittämän tiekartan ongelmaksi RT näkee, että pelkkään hiilijalanjälkiohjaukseen keskityttäessä unohdetaan helposti kestävän rakentamisen muut näkökohdat, kuten rakennuksen ja sen osien pitkäaikaiskestävyys, muuntojoustavuus, vikasietoisuus ja tietyt turvallisuus- ja terveystekijät sekä lopulta rakennuksen arvon säilyminen.

Toinen ongelmallinen kohta RT:n mielestä on hiilijalanjälkilaskennan työkaluksi ehdotettu elinkaariarviointi (LCA). RT on edistänyt sen käyttöönottoa vapaaehtoispohjalta, sillä se auttaa kiinnittämään huomiota keskeisiin asioin. Viranomaisohjauksen työkaluksi se ei kuitenkaan sovellu, koska se sisältää paljon epävarmuustekijöitä ja teoreettisia oletuksia ja siten suuren virhemarginaalin. Esimerkiksi todennettua käyttöikätietoa on olemassa vain tietyille materiaaleille ja rakenteille.

- Jos eri vaihtoehtojen käyttöikä perustetaan vain todentamattomiin taulukkoarvoihin, se vähentää motivaatiota pyrkiä mahdollisimman pitkäikäisiin ratkaisuihin. Tämä sotii täysin kestävän rakentamisen ja jopa kiertotalouden periaatteita vastaan, Rakennusteollisuus RT:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen sanoo.

Vuorisen mukaan ehdotettujen rakennustyyppikohtaisten päästökattojen asettaminen on erittäin vaikeaa ja pitkälti teoreettista, koska rakennuksien tasavertainen ja uskottava vertailu toisiinsa on käytännössä mahdotonta.

- Tulevaisuusskenaarioihin perustuvat päästökatot eivät tue kestävän kehityksen mukaista rakentamista, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempia vaikutusarvioita, joissa on otettu huomioon myös muut näkökohdat.

Rakennuksen hiilijalanjälki ei ole rakennusosiensa hiilijalanjälkien summa

Ympäristöministeriö perustelee tiekarttaa ja ohjauksen tarvetta rakennusmateriaalien sisältämällä merkittävällä hiilijalanjäljen pienennyspotentiaalilla. Tästä haetaan nopeavaikutteisia keinoja täyttää Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteita ja ilmastopolitiikan tavoitteita.

Tiekartassa sääntely ulotettaisiin koskemaan rakennusmateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä. Vuorisen mukaan tällöin sivuutettaisiin keskeinen, teknisen komitean CEN/TC350 laatimien standardien mukainen periaate: ympäristövaikutuksia tulee aina arvioida koko rakennuksen ja sen koko elinkaaren osalta.

- Rakennusmateriaalit ovat vain välituotteita eikä rakennuksen hiilijalanjälki ole rakennusosiensa hiilijalanjälkien summa. Valtaosa rakennusten päästöistä syntyy edelleen niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta eli lämmittämisestä sekä huoltamisesta ja korjaamisesta, Vuorinen muistuttaa.

Vuorinen toteaa, että monesti yksittäisten materiaalien ja tuotteiden suurempi hiilijalanjälki on perusteltu, jotta päästäisiin koko rakennuksen osalta mahdollisimman pieniin elinkaaren aikaisiin päästöihin. Rakennuksen eri teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien, kuten lämmön- ja ääneneristävyyden tai kosteuden- ja palonkestävyyden vuoksi tarvitaan runsaampaa materiaalinkäyttöä, mikä tarkoittaa valmistusvaiheessa suurempaa hiilijalanjälkeä.


Lue koko tiedote