Eurooppalainen standardointi tukee Suomen EU-puheenjohtajuutta

4.7.2019
 
Suomen tavoitteena on EU-puheenjohtajakaudellaan edistää kilpailukykyistä ja sosiaalisesti oikeudenmukaista Euroopan Unionia toiminta-ajatuksenaan ”Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus”. Standardointiyhteisöt CEN ja CENELEC Euroopassa sekä SFS ja SESKO Suomessa onnittelevat Suomea sen mahdollisuudesta olla edistämässä EU:n kehitystä ja tukevat sen tavoitteita.

Suomi otti tämän vuoden heinäkuun alussa vastuulleen Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajuuden kolmatta kertaa sitten EU:iin liittymisen vuonna 1994. Suomen hallituksen Eurooppa-politiikan fokuksessa on taistelu ilmastonmuutosta vastaan, missä ilmastopolitiikan päätöksillä edistetään siirtymistä kohti täydellistä kiertotaloutta.

Suomen hallituksen yhtenä painopistealueena on Euroopan sisämarkkinat, jotka perustuvat hallitusti säänneltyyn vapaakauppaan ja jotka tekevät Euroopasta kollektiivisesti kilpailukykyisen. Euroopan kehitys- ja kilpailukyvyn kannalta tutkimuksella, kehitystoiminnalla, innovaatioilla ja digitalisaatiolla on oleellisen tärkeä asema.

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN (European Committee for Standardization) ja CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) ja niiden suomalaiset jäsenyhteisöt Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja sähköteknisen alan standardointijärjestö SESKO ry haluavat omalta osaltaan sitoutua edistämään Suomen hallituksen puheenjohtajuuskauden prioriteetteja olemalla mukana kehittämässä standardeja, jotka edistävät tutkimusta, kehitystyötä ja innovaatioita digitalisaatiota hyödyntäen.

”Vapaaehtoisuuteen ja kattavaan ajattelutapaan perustuva eurooppalainen standardointijärjestelmä on jo osoittanut vahvuutensa tukiessaan EU-politiikan pyrkimyksiä,” toteaa CENin ja CENELECin pääjohtaja Elena Santiago Cid. ”Standardointiyhteisö on valmis toimimaan yhteistyössä New Legislative Framework –hengessä. CEN ja CENELEC yhdessä suomalaisten jäsenyhteisöjensä SFS:n ja SESKOn kanssa odottavat innolla, että Suomen puheenjohtajuus edesauttaa Eurooppaa lunastamaan lupauksensa ja täyttämään sille asetetut odotukset”, Elena Santiago jatkaa.     

Standardit lisäävät hyvinvointia ja auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta

Eurooppalaiset standardit on aina tehty keskeisesti edistämään ja vahvistamaan sisämarkkinoita. Standardien ansiosta kansalaisille, yrityksille ja julkisille instituutioille on helpompaa, turvallisempaa ja kestävämpää ostaa ja myydä tavaroita ja palveluja sekä matkustaa vapaasti yli rajojen luottaen siihen, että samat korkean tason palvelut ovat saatavilla kaikkialla Euroopassa. Yli 90.000 asiantuntijaa työskentelee Euroopan standardointiyhteisöissä kehittäen harmonisoituja standardeja (hENs), jotka edistävät EU:n lainsäädännön käyttöönottoa varmistaen näin kansalaisten hyvinvoinnin ja vähentäen ilmastonmuutosta.

CENin ja CENELECin julistus ”Standardit rakentavat luottamusta” korostaa sitä, miten standardit auttavat tekemään Euroopan taloudesta kilpailukykyisen sekä älykkään ja vakaan kaikkien kansalaistensa eduksi.

Standardit tukevat yhtenäisiä ja tulevaisuuteen suuntaavia sisämarkkinoita sekä turvallista Eurooppaa

Palvelusektori on sisämarkkinoiden jatkuvuuden ja syventämisen yksi pääalue, joka lisää Euroopan kasvumahdollisuuksia. Digitaalisella ja dataohjautuvalla aikakaudella palvelullistaminen yhdessä tuotteiden ja palveluiden integraation kanssa nostaa liiketoimintamallien perustaksi palvelut tuotteiden sijaan. Vastikään perustetun CENin SAGS-ryhmän tehtävänä on ottaa käyttöön palvelujen standardoinnin strateginen suunnittelu.

Turvallisuus on toinen alue, jolla standardointi voi edistää EU:n prioriteettien saavuttamista. CEN-CENELECin teknisten komiteoiden eurooppalaiset asiantuntijat kehittävät konsensukseen perustuvia ja eurooppalaista lainsäädäntöä täydentäviä turvallisuusstandardeja, esimerkkeinä turvallisuusalueen Sector Forum ja CEN-CENELECin yhteinen tekninen komitea TC 13 kyberturvallisuuden ja tietosuojan alueelta.

Eurooppalainen standardointi tukee kunnianhimoista, avointa ja sääntelyperusteista kauppapolitiikkaa

Eurooppalaiset standardit tukevat vapaata kauppaa, vähentävät kaupan esteitä ja auttavat eurooppalaisten tavaroiden ja palvelujen pääsyä globaaleille markkinoille. Eurooppalainen standardointijärjestelmä nojautuu sopimuksissaan maailmanlaajuisiin standardointiorganisaatioihin ISOon ja IEC:hen ja niiden tuloksekkaaseen työhön edistää globaaleja standardeja. Yhteistyössään ISO, IEC, CEN, CENELEC ja niiden kansalliset jäsenet pyrkivät varmistamaan nopeita ja kustannustehokkaita standardointiratkaisuja kaikille sidosryhmille. CEN-ISO ja CENELE-IEC ovatkin yhdessä saaneet aikaan yhtenäisempää ja helposti saavutettavaa standardointiyhteistyötä kaikkien eurooppalaisten sidosryhmien kesken. Lisäksi v. 2018 on käynnistetty viisi ensisijaista kansainvälistä kumppanuushanketta: Afrikan, Kiinan, Japanin, Intian ja Persianlahden maiden kanssa tarkoituksena helpottaa laajenevaa kansainvälistä kauppaa.

Lisätietoja:

- Toimistopäällikkö Pia Rouste, SESKO ry, pia.rouste(at)sesko.fi, p. +358 50 532 3987
- Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman, SESKO ry, sinikka.hieta-wilkman(at)sesko.fi, p. +358 50 532 3987