EU:n tuomioistuimen ratkaisun mukaan vastaavuusselvitys on annettava jo tarjouksessa

13.11.2018

Onko tarjoajan osoitettava jo tarjouksessa hankintadirektiivin vaatimus vastaavuudesta alkuperäistuotteisiin nähden?

Euroopan unionin tuomioistuin on käsitellyt tätä kysymystä seuraavassa ennakkoratkaisussaan, joka on julkaistu 12.7.2018.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-14/17

Italian ylin hallintotuomioistuin, Consiglio di Stato pyysi ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta seuraavasta kysymyksestä:

Onko hankintadirektiivin 2004/17 34 artiklan 8 kohtaa tulkittava siten, että kun hankintasopimusasiakirjoissa olevissa teknisissä eritelmissä viitataan tiettyyn tavaramerkkiin, alkuperään tai tuotantoon, hankintayksikön on edellytettävä, että tarjoaja osoittaa jo tarjouksessaan ehdottamisensa tuotteiden vastaavuuden teknisissä eritelmissä määriteltyihin tuotteisiin nähden.

Tausta

Italialainen joukkoliikenneyksikkö käynnisti tarjouspyyntömenettelyn julkaisemalla EU:n virallisessa lehdessä 25.2.2015 hankintailmoituksen IVECO-merkkisiin linja-autoihin ja johdinautoihin hankittavien alkuperäisten varaosien tai vastaavien osien toimittamisesta.

Hankinnan arvioitu arvo oli 3 350 000 euroa. Menettelyyn osallistui kaksi yritystä eli Iveco Orecchia, joka kyseisen varaosia valmistavan tuotteen yksinmyyjänä voi toimittaa alkuperäisiä tuotteita ja VAR, joka voitti tarjouskilpailun tarjoamalla vastaavan tuotteen.

Iveco Orecchia riitautti asian ja vaati kanteella Lombardian alueellista hallintotuomioistuinta kumoamaan hankintapäätöksen. Hallintotuomioistuin hyväksyi kanteen sillä perusteella, ettei VAR ollut osoittanut ehdottamiensa tuotteiden vastaavuutta alkuperäisiin osiin nähden tarjouksen jättämisen yhteydessä eikä hankintamenettelyn kuluessa.

VAR ja hankintayksikkö valittivat tuomiosta Consiglio Statoon, joka puolestaan pyysi ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta. Kansallinen tuomioistuin voi pyytää ennakkoratkaisua EU-säädöksen tulkinnasta tai pätevyydestä EU-tuomioistuimelta.

Hankintadirektiivin 34 artiklan 8 kohdassa säädetään, että teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa, alkuperää tai erityistä menetelmää eikä viitata tavaramerkkiin, patenttiin tai tyyppiin tai tiettyyn alkuperään tai tuotantoon siten, että maininta vaikuttaisi hyödyttävästi tai poissulkevasti tiettyihin yrityksiin tai tiettyihin tuotteisiin. Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti sallittu ainoastaan siinä tapauksessa, että hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti tai selvästi kuvata. Tällöin viittaukseen on liitettävä maininta ”tai vastaava”. Tässä säännöksessä ei mainita ajankohtaa, jolloin tarjoajan ehdottoman tuotteen vastaavuus on osoitettava.

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisu

Tuomioistuin totesi, että hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta, joka haluaa vedota oikeuteensa ehdottaa sellaisia tuotteita vastaavia tuotteita, jotka on määritelty viittaamalla tavaramerkkiin, tiettyyn alkuperään tai tuotantoon osoittaa jo tarjouksessaan kyseisten tuotteiden vastaavuuden.

Tuomioistuin perusteli ratkaisuaan yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteella siten, että tarjoajilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet silloin kun he laativat tarjouksiaan sekä silloin, kun hankintaviranomainen arvioi niiden tekemiä tarjouksia.

Tuomioistuin toteaa, että jos tarjoaja voisi osoittaa tuotteidensa vastaavuuden vasta tarjouksensa tekemisensä jälkeen, kaikkien tarjoajien tekemiin tarjouksiin ei sovellettaisi samoja edellytyksiä niiden arvioinnin hetkellä. Tuomioistuin katsoi, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa niiden tapojen määrittämisen osalta, joita tarjoajat voivat käyttää osoittaakseen vastaavuuden tarjouksissaan. Harkintavaltaa on käytettävä niin, että menetelmä mahdollistaa tosiasiallisen selvityksen eikä ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Direktiivin kyseistä kohtaa on EUT:n mukaan tulkittava siten, että kun hankintasopimusasiakirjoissa olevissa teknisissä eritelmissä viitataan tiettyyn tuotemerkkiin, alkuperään tai tuotantoon, hankintayksikön on edellytettävä, että tarjoaja osoittaa jo tarjouksessaan ehdottamiensa tuotteiden vastaavuuden näissä teknisissä eritelmissä määritettäviin tuotteisiin nähden.

EUT:n ennakkoratkaisun vaikutus

Tämä EUT:n ennakkoratkaisu sitoo kansallista tuomioistuinta eli tässä tapauksessa Italiaa. Sillä voi olla myös yleistä tulkinnallista merkitystä Suomessakin, kun ratkaisua haetaan vastaavanlaisessa tilanteessa.

Hankintalain 71 § 3 kohdan mukaan hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita.

Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Erityisalan hankintalaissa on vastaava lainkohta. Lainkohdassa ei ole mainittu milloin ja millainen vastaavuusselvitys on toimitettava. Tarjouspyynnöstä pitäisi ilmetä selkeästi, millä tavoilla ja milloin tarjoajan pitää osoittaa tuotteen vastaavuus.

Edellä mainitun EUT:n ratkaisun mukaan tarjoajan pitäisi esittää vastaavuusselvitys jo tarjouksessaan ja hankintayksiköllä on harkintavalta vastaavuusselvityksien menetelmien osalta.

Lisätietoa löytyy julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta www.hankinnat.fi

Inka-Liisa Ahokas, lakimies, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry