Energian kulutuksen ja päästöjen tilastoja

27.9.2018

Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi vuonna 2016

Suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi 5 prosenttia edellisvuotisesta ollen 1,2 miljoonaa terajoulea vuonna 2016. Suurinta kasvu oli kotitalouksilla, jotka käyttivät energiaa 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitaloudet käyttivät energiaa 300 tuhatta terajoulea, mikä vastaa neljäsosaa energian loppukäytöstä.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla energian käyttö kasvoi 6 prosenttia ollen 146 tuhatta terajoulea. Teollisuudessa energiatuotteiden loppukäyttö kasvoi 3 prosenttia. Teollisuuden osuus kaikesta energian loppukäytöstä oli 44 prosenttia.


Energian loppukäyttö toimialoittain 2015 ja 2016, petajoulea
Sähköä ja lämpöä käytettiin 6 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eniten kasvua oli kotitalouksilla, jotka käyttivät sähköä ja lämpöä 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kotitaloudet käyttivät lähes kolmasosan kaikesta sähköstä ja lämmöstä. Teollisuudessa käytettiin sähköä ja lämpöä 4 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Lue koko tilastojulkistusEnergiahuollon ja kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuonna 2016

Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt sekä muut kasvihuonekaasuihin kuulumattomat päästöt kasvoivat vuonna 2016.

Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 62,7 miljoonaa tonnia, mikä oli 6,5 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat 2,9 prosenttia edellisvuodesta, ollen 39,8 miljoonaa tonnia vuonna 2016.

Kasvua oli myös hiukkaspäästöissä, joiden määrä nousi 3,4 prosenttia 33,6 tuhanteen tonniin. Myös muut ilmapäästöt ammoniakki- ja rikkidioksidipäästöjä lukuun ottamatta kasvoivat viime vuodesta. Kasvihuonekaasupäästöissä kasvu oli suurinta kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, missä päästöt kasvoivat 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Myös energiahuollon päästöt kasvoivat 12,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.


Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2015 ja 2016, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia


Suurin syy kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen oli biopolttoaineiden osuuden lasku liikenteen polttoaineissa. Tämä näkyi erityisesti maaliikenteen toimialalla, jossa päästöt kasvoivat 20 prosenttia edellisvuotisesta sekä kotitalouksissa, jossa päästöt kasvoivat 5,1 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Kotitalouksilla kasvua oli erityisesti asuntojen lämmityksestä syntyvissä päästöissä. Energiahuollossa päästöjen kasvu johtui pääosin kivihiilen polton lisääntymisestä.


Lue koko tilastojulkistus
Energian kokonaiskulutus nousi 4 prosenttia tammi–kesäkuussa 2018

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 709 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 45 terawattituntia (TWh), eli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energia-sektorin hiilidioksidipäästöt nousivat 8 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus


*ennakollinen

Kylmyys lisäsi polttoaineiden kulutusta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten kasvoi turpeen kulutus, peräti 47 prosenttia viime vuodesta. Toisella neljänneksellä polttoaineiden kulutus puolestaan väheni lämpimän sään seurauksena. Eniten väheni hiilen kulutus, 16 prosenttia viime vuodesta. Kokonaisuudessaan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana polttoaineiden kulutus kasvoi lukuun ottamatta hiiltä ja puupolttoaineita. Maakaasun kulutus kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen.

Sähkön kulutuksen kasvuun ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana vaikuttivat kylmän sään lisäksi teollisuuden parantuneet suhdanteet. Vesi-, tuuli-, aurinko- ja lauhdevoiman tuotannot kasvoivat selvästi viime vuodesta. Aurinkovoiman tuotannon suhteellinen kasvu oli selvästi rajumpaa kuin muilla tuotantomuodoilla, mutta sen kokonaisosuus pysyi kuitenkin vielä erittäin pienenä. Sähkön nettotuonti väheni 4 prosenttia, mikä johtui enimmäkseen sähkön Viron viennin kasvusta.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5 miljardin euron arvosta, joka oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 63 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 1,3 miljardin euron arvosta, joka oli 18 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 80 prosenttia.


Lue koko tilastojulkistus